(+31) 074 26 61 786 • (+31) 06 51 26 76 46 Ma. t/m vr. 9:00-21:00 uur | Zat. 9:00-16:00 uur Kerkweg 5 • 7626 LP Hertme
Wij heten u van harte welkom en wensen u een prettig verblijf. Graag even aandacht voor de volgende punten:

Huisregels en voorwaarden

• Wij helpen u graag met de caravan op of van de plaats, wij zijn zuinig op ons gras. Het is jammer dat er onnodig slippen in het gras achterblijven.
• Mede voor behoud van ons gras hebben we voor campers speciale camperplaatsen.
• De camping is auto-vrij: nadat u geïnstalleerd bent gaat de auto naar de parkeerplaats. Wilt u de parkeerplaats bij de rood-witte paal vrijhouden voor aankomende campers?
• Kampeermiddel wordt geplaatst met de “deur” naar het veld.
• Een kampeerplaats biedt ruimte aan een caravan met voortent óf luifel.
• Op ons gras is plastic en anti-worteldoek niet toegestaan, party-tenten ook niet.
• De sanitaire voorzieningen zijn dag en nacht bereikbaar. Kleine kinderen onder begeleiding ivm de mengkranen.
• Gebruik van wasmachine en droger is tegen betaling.
• De recreatieruimte is overdag en ‘s avonds vrij toegankelijk. ‘s Nachts is deze ruimte in noodgevallen bereikbaar via de toiletruimte.
• Het op de accommodatie aanwezige spel- en speelmateriaal mag vrij gebruikt worden, maar dient weer “ongeschonden” te worden teruggeplaatst.
• Het campingterrein ligt tussen weilanden, die niet beschikbaar zijn voor gasten en/of huisdieren. Bovendien wijzen wij u erop dat de weilanden zijn afgezet met “schrikdraad”.
• Huisdier mee, poepschep mee! Ook dank namens onze buren! Niet meer dan 2, en aangelijnd! Niet plassen tegen onze bosjes. Op de receptie kunt u poepzakjes halen.
• Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van goederen of voor het oplopen van letsel gedurende uw verblijf.

Afval scheiden wij k(L)eurig: Afvalscheiding is bij het chemisch toilet, achter het witte hek. Groen afval in de groene otto. Glas in de rode glasbak of zelf meenemen. Kapot glas graag verpakken. Plastic in een gesloten zakje bij plastic, in de oranje container. Papier in de blauwe container. Restafval in afgesloten vuilniszak in de grijze otto of in de grote groene container. Afvalwater graag storten in de afvoerputjes en ivm ongedierte niet in de bosjes. Grof vuil (tenttapijt, stoelen, parasols etc.) nemen wij niet in.

Receptie: Dagelijks van 10.00 tot 14.00 uur en van 18.30 – 20.00 uur. Voor dringende zaken: druk op de buitenbel of bel: 06 51267646 (s’nachts: 074 2661786, maar liever niet tot 9.30 uur en van 17.30 – 18.30 uur. Gelieve privé privé laten) Bezoek melden svp. Uw bezoek is op dDe Köller te gast. Wij hanteren hiervoor het bezoekerstarief.

Verder hanteren wij voor de camping, de trekkershut en de boerderij-appartementen de algemene voorwaarden van Vekabo, lees hieronder de voorwaarden of vraag er naar bij de receptie.

Kampeer- en toeristische plaatsen

Algemene voorwaarden

Opgesteld 06-02-2018
Deze Vekabo leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld in het bestuur van Vekabo Nederland op 6 februari 2018 en zij treden in werking vanaf 1 maart 2018. Deze leveringsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing bij Vekabo leden, wanneer de ondernemer in zijn/haar overeenkomst met de recreant expliciet verwijst naar deze Vekabo leveringsvoorwaarden. De voorwaarden zijn dus van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van toeristische kampeerplaatsen van Minicamping de Köller.

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, e.d.;
b. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf;
c. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats ter beschikking stelt;
d. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
e. toeristische plaats: hierbij is het vakantieverblijf ten hoogste 3 maanden geplaatst op de plaats; f. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het vakantieverblijf;
g. klachtenprotocol: indien een groep een klacht heeft, die niet opgelost is in samenspraak met de betreffende Vekabo ondernemer, dan kan de groep een klacht melden bij Vekabo Nederland (info@vekabo.nl). VeKaBo Nederland zal conform haar klachtenprotocol deze klacht in behandeling nemen. Dit klachtenprotocol is een onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van Vekabo Nederland.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter beschikking de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode, met het recht daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor de opgegeven personen te plaatsen.
2. De recreant mag bij vervanging alleen een vakantieverblijf van dezelfde aard of soort en nagenoeg dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk plaatsen als werd overeengekomen.
3. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid
1. De recreant zorgt er voor dat de elektriciteits-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantieverblijf aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen, alsmede eventuele relevante wet- en regelgeving. De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren.
2. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.
3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

Artikel 4: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes c.q. satellietschotels te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of om het vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Artikel 5: Prijs en prijswijziging
1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik van gas, elektriciteit, water, riool en andere bijbehorende kosten met uitzondering van de toeristenbelasting, tenzij van tevoren anders is bekend gemaakt.
2. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant betreffen kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.

Artikel 6: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet volledig nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.
3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de verzending of de overhandiging van de opzeggingsbrief alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de ondernemer het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen.

Artikel 7: Annulering
1. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Dit geldt niet als de reden voor annulering gelegen is in een prijsverhoging gedaan binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, met uitzondering van de prijswijzigingen genoemd in artikel 5. De schadeloosstelling bedraagt:
• bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs;
2. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de plaats door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere plaatsen beschikbaar zijn in die periode. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 25,00 en een maximum van € 50,00.

Artikel 8: Gedragsregels
1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
2. De ondernemer stelt de recreant in staat kennis te nemen van de gedragsregels.
3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.

Artikel 9 : Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de recreant of hen kan worden toegerekend.
3. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden met een minimum van € 500.000,00.

Artikel 10: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 11: Tussentijdse beëindiging door de recreant
Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode (excl. de kosten voor gebruik van gas, elektriciteit, water en riool) verschuldigd.

Artikel 12: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie
1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
2. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd dit op kosten van de recreant te doen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf, tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.
3. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 13: Ontruiming
1. Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant zijn vakantieverblijf van het terrein verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.
2. De recreant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming.
3. Als de recreant zijn vakantieverblijf niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd – na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn – op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.

Artikel 14: Gebruik door derden
Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf of de plaats onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruikgeving plaatsvindt, worden te voren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

Artikel 15: Incassokosten
Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

Artikel 18: Wijzigingen
Wijzigingen in de Vekabo leveringsvoorwaarden kunnen uitsluitend plaats vinden door het bestuur van Vekabo Nederland. Dit Iaat onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken.

Uden, januari 2018 Vekabo Nederland KvK nr. 2716705.

Vakantieverblijven

Algemene voorwaarden

Opgesteld 06-01-2018
Deze Vekabo leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld in het bestuur van Vekabo Nederland op 6 februari 2018 en zij treden in werking vanaf 1 maart 2018. Deze leveringsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing bij Vekabo leden, wanneer zij in hun overeenkomst met de recreanten/gebruiker van een vakantieverblijf expliciet verwijzen naar deze Vekabo leveringsvoorwaarden Vakantieverblijven d.d. 6 februari 2018. De voorwaarden zijn dus van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van Vakantieverblijven op de Köller in Hertme.

Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta)caravan, bungalow, zomerhuisje, e.d.;
b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of Stichting die het vakantieverblijf ter beschikking stelt;
c. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
d. seizoen: periode van tenminste drie maanden en ten hoogste acht maanden in een kalenderjaar;
e. aansluitkosten: kosten voor de aansluiting van het vakantieverblijf op een reeds bestaand leidingennet;
f. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het vakantieverblijf;
g. klachtenprotocol: indien een groep een klacht heeft, die niet opgelost is in samenspraak met de betreffende Vekabo ondernemer, dan kan de groep een klacht melden bij Vekabo Nederland (info@vekabo.nl). VeKaBo Nederland zal conform haar klachtenprotocol deze klacht in behandeling nemen. Dit klachtenprotocol is een onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van Vekabo Nederland.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter beschikking het overeengekomen vakantieverblijf voor de overeengekomen periode.
2. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid
1. De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren, waarbij de voorwaarden van het nutsbedrijf leidens zijn, alsmede eventuele relevante wet- en regelgeving.
2. De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van het ter beschikking gestelde vakantieverblijf, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.
3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

Artikel 4: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes c.q. satellietschotels te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, tegelplateaus, aan- en bij bouwsels of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Artikel 5: Prijs en prijswijziging
1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik van gas, elektriciteit, water, riool en andere bijbehorende kosten met uitzondering van de toeristenbelasting, tenzij van tevoren anders is bekend gemaakt.
2. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant betreffen kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.

Artikel 6: Prijswijziging bij overeenkomsten, die voor langer dan één seizoen worden aangegaan
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2 heeft de ondernemer het recht ten hoogste één keer per jaar een wijziging aan te brengen in het overeengekomen tarief. Het gewijzigde tarief wordt tenminste één maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk ter kennis van de recreant gebracht.
2. Bij een prijswijziging anders dan op grond van artikel 5 lid 2 kan de recreant de overeenkomst binnen 30 dagen na bekendmaking opzeggen. Deze opzegging gaat in op de datum waarop het nieuwe tarief gaat gelden.

Artikel 7: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet volledig nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, meinachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.
3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de verzending of de overhandiging van de opzeggingsbrief alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
4. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de ondernemer het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen.

Artikel 8: Annulering en tussentijdse beëindiging
1. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert of tussentijds beëindigt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode (excl. de kosten voor gebruik gas, elektriciteit, water en riool) verschuldigd, tenzij direct door de recreant een voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant wordt gevonden, die het gebruik wil overnemen onder de dan geldende voorwaarden en er geen andere vakantieverblijven beschikbaar zijn. Indien de ondernemer reeds eerder een recreant heeft gevonden die het gebruik wil overnemen, dan geniet deze voorrang. In beide gevallen dient verrekening plaats te vinden, waarbij de ondernemer 5 % van de overeengekomen prijs met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 75,- aan administratiekosten in rekening mag brengen.
2. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert en de overeenkomst een vakantieverblijf voor een kortere periode dan één seizoen betreft, is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd.
De schadeloosstelling bedraagt:
• bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs;
3. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de vakantieverblijf door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere vakantieverblijven beschikbaar zijn in die periode. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 75,-.
4. Indien de ondernemer de prijs verhoogt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst kan de recreant de overeenkomst direct beëindigen, in welk geval lid 1 en 2 van dit artikel niet van toepassing zijn tenzij de verhoging het gevolg is van omstandigheden zoals omschreven in artikel 5 lid 2.

Artikel 9: Gedragsregels
1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
2. De ondernemer zal de recreant in kennis stellen van de gedragsregels.
3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de recreant of hen kan worden toegerekend.
3. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden met een minimum van € 500.000,00.

Artikel 11: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 12: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie
1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
2. Indien de recreant nalaat zijn vakantieverblijf te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de recreant het vakantieverblijf te ontruimen.
3. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 13: Ontbinding
1. Indien het gehuurde vakantieverblijf buiten schuld van de ondernemer te niet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de recreant het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien het tenietgaan van het vakantieverblijf of het tijdelijk buiten gebruik zijn van het vakantieverblijf aan de ondernemer is toe te rekenen kan de recreant schadevergoeding eisen.
2. Indien mogelijk kan de ondernemer de recreant een gelijkwaardig vervangend vakantieverblijf tegen een gelijke prijs aanbieden. In dat geval kan de recreant kiezen tussen ontbinding of het aanvaarden van het vervangende vakantieverblijf.

Artikel 14: Gebruik door derden
Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruik geving plaatsvindt, worden te voren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

Artikel 15: Incassokosten
Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

Artikel 16: Wijzigingen
Wijzigingen in de Vekabo leveringsvoorwaarden kunnen uitsluitend door het bestuur van VeKaBo Nederland worden aangebracht. Dit Iaat onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken.

Uden, januari 2018 Vekabo Nederland KvK nr. 2716705